loggotype


Vristulvens Fiskevårdsområde

Interaktiv karta

2008-06-10
Skaraborgs Fiskevattenägarförbund har tillsammans med Vristulvens fiskevårdsområde skapat en möjlighet att köpa dygnsfiskekort i sjön Vristulven med hjälp av sms från mobiltelefon se vidare på www.vristulven.se

VILLKOR FÖR FISKE I VRISTULVEN:
För att få fiska i Vristulven måste man ha gällande fiskekort. Fiskekortet är personligt och ska för att gälla, vara försett med innehavarens namn. Innehavaren ska vara beredd att legitimera sig.

Barn under 16 år får fiska utan avgift i sällskap med målsman som löst fiskekort.

Fiske får endast utövas med handredskap (spö fört från hand).

Endast ett redskap får användas samtidigt.
Kräftor får ej fångas.
Författningar och stadgar om fiske ska iakttagas. Överträdelse av gällande bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart förverkas.
Betesfisk från andra vatten får ej användas i sjön. Båtar, kanoter och andra redskap som använts i andra vatten får ej brukas i sjön innan de noggrant rengjorts (mot kräftpesten). Fiske får ej bedrivas närmare än 50 meter från bebyggd strand.

För att skydda det rika fågellivet bör landstigning på öarna undvikas. Obs. att. vissa öar och vattenområden är fågelskyddsområde, där tillträdesförbud råder Fr.o.m. 1 april t.o.m. 31 juli

Varsamhet med eld i skog och mark skall iakttagas och nedskräpning vid fiskevattnet är förbjudet.

Fiskevärdar:
Bengt Andersson - 0511 81172
Bertil Oskarsson - 0511 83070.

Fiskekortsförsäljare:
E.-3 Baren Lugnås 0501 40171
Olssons Fiske Mariestad 0501 13588
Roys Motor Götene 0511 51570
Hydro Bilvård Timmersdala 0511 81580
EL-Ge Sportfiske Skövde 0500 486907

Fiskekortspriser:
Årskort 250 Kr
Dygnskort 20 Kr
Familjekort 350 Kr (endast årskort)

Fiske och fiskevård
FVOF bedriver sedan starten 1976 en fortlöpande undersökning av sjöns fiskbestånd. Genom systematiskt genomförda provfisken, och med ledning av dessa ,har sammansättningen av fiskbestånden kunnat analyseras. Följande arter förekommet: Abborre Gädda Mört Braxen Lake Sutare Sarv Ruda Gers och Ål. Före 1976 företogs inplanteringar av bl.a. Gös Regnbågslax Öring Sik. av dessa arter finns ingenting kvar.

Fiskekort
FVOF upplåter fiskerätt genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Se information ovan.

Historia
Vristulven har förmodligen i historisk tid varit av betydelse för befolkningens försörjning. Därom vittnar rester av boplatser och röjningar i skogarna runt sjön. I orostider sökte folk skydd i Trä- nborgen(fornborg) som är belägen vid Svartvik i sjöns västra del. Fynd från stenåldern har gjorts vid Viksnäsmossen. I slutet av 1800-talet sänktes sjön med nästan 2 meter, efter en tvist mellan kvarnägarna nedströms i Svartån. Under 1920-talet fanns ett tvåramigt sågverk intill det gamla heideri-darebostället Sjöberga. Även vid kronojäga-rebostället Sjötorp i sjöns norra del, var det under en kortare tid ett mindre sågverk.

Fågelskydd
I de norra delarna av sjön finns några fågelskyddsområden. Tillträde till dessa är förbjuden under tiden 1/4 till 1/8. under denna tid bör landstigning också undvikas på övriga öar med hänvisning till det rika fågellivet. FVOF svarar för tillsyn och bevakning av fågelskyddsområdena.

Hastighetsbegränsning
I hela sjön råder hastighetsbegränsning enligt Länsstyrelsens beslut. Högsta tillåtna hastighet är 5 knop. Enligt samma beslut råder förbud mot motorbåtstrafik vid badplatsen Sandlandet.

Allmänt
Fiskevårdsområdet FVOF, omfattar sjön Vristulven i Skövde och Mariestads kommuner.
(X=649514 Y=137757)

  • Tillhör 141-Sjöråsåns vattensytem.
  • Total yta avrinningsområde: 1046 ha
  • Total sjöyta: 417 ha
  • Medeldjup: 4.8 m
  • Max djup: 15.5 m
  • Omsättningstid: 7.4 år
  • Höjd över havet: 111.0 m

Vatten och vattenvård
Vristulven är utsatt för försurning.Av den anledningen har FVOF sedan 1982 utfört kalkningar i tillrinnande bäckar. Kalkning har också utförts i strandområdena. Dagens pH-värden ligger runt 6.5. FVOF har sedan 1976 utfört kontinuerliga vatten och sedimentsanalyser.

Geologi
Vristulven är belägen i det stora skogsområdet Klyftamon. Berggrunden består till stor del av gnejsarter. Endast i den norra delen påverkas sjön av Lugnåsbergets sedimenterade bergarter. På sjöns botten finns tre stycken nord-sydgående moränåsar.

Vegetation
Sjön omges av barr och blandskogsområden. I norra delen finns ett par större mossområden. På grund av att sjön relativt näringsfattig förekommer inga större bladvassområden. Vattenvegetationen består av rörväxter(Calamagrostis), notblomster (Lobelia) ,Braxengräs (Isoetes) Vattenslinga (Myriophyllum) , nate (Potamogetpn) ,m.fl.

Bebyggelse
Vristulven saknar påverkan av permanent boende, jordbruk, och industri. vid Sjöberga, Sjöhagen och Århult finns fritidsbebyggelse. Skövde Kommun har vid Sandlandet anordnat en badplats med parkering, omklädning, toaletter och kioskbyggnad. I norra änden av Gristorpaviken ligger den gamla byn Dyrenäs som bär en ålderdomlig prägel.